Bureauprofiel

Wie zijn wij?

Houthoff Training & Coaching is een landelijk bureau in Den Haag en verzorgt opleidingen, teambuilding, coaching, 2e spoor trajecten, outplacement en assessments. Wij richten ons medewerkers en leidinggevenden van middelgrote tot grote organisaties zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven.

De directie bestaat uit Linda Houthoff en Peter van der Niet. Zij werken met een team van vijfentwintig opleiders en coaches. Samen staan zij garant voor een inspirerende en enthousiaste werkwijze.

Persoonlijke aandacht voor de klant staat bij Houthoff hoog in het vaandel. Het bureau vernieuwt constant haar aanbod door in te spelen op ontwikkelingen en deze te vertalen in concrete diensten.

Kernkwaliteit van Houthoff is het leveren van maatwerk.

Al onze diensten zijn gericht op het bewustmaken en zo effectief mogelijk inzetten van ieders (verborgen) kwaliteiten op de werkplek. Het professionaliseren van klantgerichtheid is één van de meest gevraagde diensten die Houthoff levert. 

Waarom kiezen voor Houthoff?

Houthoff stelt hoge eisen aan de wijze waarop haar dienstverlening tot stand komt. Wij staan ervoor garant dat de dienstverlening volledig transparant tot stand komt en uitstijgt boven de verwachtingen van u als opdrachtgever. Houthoff beschikt over een kwaliteitsborgingsysteem waarbinnen rekening wordt gehouden met de wensen van de opdrachtgever en de deelnemers.

Houthoff is gericht op het werkelijk maken van contact en verbinding. Wij zetten graag die extra stap voor u, zodat we een bestendige relatie met elkaar aangaan.

Houthoff staat voor vernieuwen en biedt haar diensten aan vanuit de double loop-gedachte. In tegenstelling tot single loop learning wat slechts leidt tot aanpassing, stelt double loop learning organisaties in staat tot vernieuwing. Vernieuwing die noodzakelijk is voor een voorhoedepositie in de strijd om marktaandeel in veranderlijke en moeilijk te voorspellen markten. Double loop learning laat mensen zich bewust worden van de eigen leerstijl en geeft zicht op de daarbij passende leermethodes, leervaardigheden en leertechnieken.

Klachtenprocedure:

KLACHTENREGLEMENT                   Houthoff Training en Coaching
 
 
 
De directie van Houthoff Training & Coaching is verantwoordelijk voor de behandeling van klachten.
Artikel 1
1.1. Klachten dienen schriftelijk (per brief of per email) te worden ingediend bij de directie van Houthoff Training & Coaching, Postbus 45629, 2508 BA Den Haag.
3.2. De klacht dient zo goed mogelijk te worden omschreven. Ook dient te worden aangegeven wat Houthoff Training & Coaching kan doen om de klacht weg te nemen.
1.3. Op verzoek van de klager wordt een mondeling ingediende klacht op schrift gesteld. Deze op schrift gestelde klacht wordt na instemming van en ondertekening door de klager behandeld met inachtneming van het vervolg van dit reglement.
1.4. Telefonisch ingediende klachten zullen eveneens in behandeling worden genomen. Afhankelijk van de inhoud en zwaarte van een telefonisch ingediende klacht zal deze door klager schriftelijk bevestigd moeten worden.
1.5. Bij de behandeling van telefonisch ingediende klachten kan van de in dit reglement vastgelegde procedure worden afgeweken.
Artikel 2
Zodra Houthoff Training & Coaching naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het volgen van dit reglement.
Artikel 3
3.1. Houthoff Training & Coaching tekent de datum van ontvangst aan op het klaagschrift.
3.2. Houthoff Training & Coaching bevestigt de ontvangst van het klaagschrift zo spoedig mogelijk aan de klager.
3.3. De ontvangstbevestiging bevat informatie over wat de klachtenbehandeling behelst.
3.4. Een afschrift van het klaagschrift, alsmede de daarbij meegezonden stukken worden aan degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, gezonden.
Artikel 4
4.1. Houthoff Training & Coaching is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen, indien de klacht betrekking heeft op een gedraging:
waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die volgens deze klachtenprocedure is afgehandeld;
die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest of
4.2. Houthoff Training & Coaching is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen, indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging, kennelijk onvoldoende is.
4.3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld.
Artikel 5
5.1. Indien Houthoff Training & Coaching de klacht in behandeling neemt, kan zij, afhankelijk van de inhoud en zwaarte van de klacht, de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid stellen te worden gehoord.
5.2. Houthoff Training & Coaching zal tot horen overgaan indien dat op grond van de wet verplicht is.
5.3. Van het horen van de klager kan worden afgezien, indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
5.4. Indien Houthoff Training & Coaching van het horen afziet, doet zij hiervan mededeling aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, onder opgave van reden.
Artikel 6
6.1. Houthoff Training & Coaching kan de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft horen op een door haar te bepalen plaats, datum en tijdstip. Hiertoe wordt aan klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, een oproeping gezonden.
6.2. Verzending van de oproeping geschiedt ten minste tien dagen voor de datum waarop de hoorzitting gepland is.
6.3. In overleg met de klager kan van de termijn van tien dagen worden afgeweken.
6.4. In de oproeping wordt vermeld waar en wanneer klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, de zich in het dossier bevindende stukken kunnen inzien.
6.5. Op verzoek kunnen zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, kosteloos afschriften verkrijgen van deze stukken.
Artikel 7
7.1. Tijdens de hoorzitting wordt de klager in de gelegenheid gesteld zijn standpunt nader toe te lichten.
7.2. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
7.3. De klager kan zich tijdens het horen voor eigen rekening laten bijstaan door een of meer deskundigen.
7.4. Het verslag van de hoorzitting wordt aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, toegestuurd.
Artikel 8
8.1. Houthoff Training & Coaching handelt de klacht binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift af.
8.2. Houthoff Training & Coaching kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
8.3. Houthoff Training & Coaching streeft er naar om eenvoudige klachten binnen tien werkdagen na ontvangst af te handelen.
8.4. De door de klager gemaakte kosten voor de behandeling van de klacht blijven voor rekening van de klager.
Artikel 9
9.1. Na voltooiing van het onderzoek kan een aanvullend onderzoek plaatsvinden, indien nadat partijen hun standpunten uiteen hebben gezet, feiten of omstandigheden bekend worden, die voor het oordeel over de klacht van aanmerkelijk belang kunnen zijn. Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, worden hierover geïnformeerd.
9.2. Indien de klager of degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, niet voldoet aan het verzoek van Houthoff Training & Coaching om te verschijnen, inlichtingen te geven of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt Houthoff Training & Coaching de klacht af op basis van de beschikbare gegevens.
9.3 De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Artikel 10
10.1. Houthoff Training & Coaching stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het onderzoek en de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele consequenties die het daaraan verbindt.
10.2. Bij deze schriftelijke kennisgeving wordt de klager door Houthoff Training & Coaching gewezen op de mogelijkheid om Mediation aan te vragen of middels Rechtspraak te toetsen. Voor de trajecten waarbij de coachingstrajecten gedaan worden door coaches die aangesloten zijn bij de NOBCO, wordt gewezen op de mogelijkheid een klacht bij de NOBCO in te dienen op grond van de ethische gedragscode van de NOBCO.
Artikel 11
11.1. Dit reglement kan worden aangehaald als Klachtenreglement Houthoff Training & Coaching.
11.2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2004.
Artikel 12
Dit reglement ligt ter inzage bij Houthoff Training & Coaching en desgewenst wordt een exemplaar van dit reglement kosteloos verstrekt.