Skip to main content

Begeleide intervisie

BEGELEIDE INTERVISIE

Begeleide intervisie richt zich in principe op het realiseren van een intervisiegroep binnen uw organisatie die de taken zelfstandig kan coördineren en uitvoeren. Bij begeleide intervisie biedt Houthoff u een facilitator die u kan begeleiden in het opstarten van een intervisiegroep en die u diverse methodieken en praktisch handvatten aanreikt.
Begeleide intervisie wordt ook ingezet als extra ondersteuning bij vraagstukken of probleemsituaties die kunnen spelen binnen teams.


Vragen die kunnen leven bij de start van begeleide intervisie

  • Hoe vormen wij als intervisiegroep een eenheid;
  • Welke manieren zijn er om intervisie als middel effectief in te zetten;
  • Hoe creëren wij een open communicatiesfeer waarbinnen wij de capaciteiten van de ander zien, benoemen en benutten;
  • Op welke manier worden we ons meer bewust van de effecten van onze manier van handelen op de ander;
  • Hoe kunnen we onderlinge afstemmen en gerichter informatie uitwisselen;
  • Hoe kunnen we optimaal leren van elkaar;
  • Op welke wijze zorgen we ervoor dat we afdelingsvraagstukken gaan zien als organisatievraagstukken.

Begeleide intervisie

Als eerste vindt er voorafgaande aan de begeleide intervisie een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek plaats waarin wij de facilitator komen voorstellen. Wij hechten er belang aan dat het klikt tussen uw organisatie en onze facilitator. Een vertrouwensband is immers een voorwaarde voor een goede samenwerking.Daarna verwoorden we de doelen, aanpak en te verwachte resultaten van de begleide intervisie in een schriftelijk voorstel. Indien u zich hierin kunt vinden, kan de begeleide intervisie middels een opdrachtbevestiging van start gaan en maken we een eerste afspraak.

De facilitator biedt tijdens de begeleide intervisie de gelegenheid tot:

  • Inbrengen en bewerken van werkervaringen;
  • Oefenen in en aanleren van nieuwe vaardigheden;
  • Aanreiken van tools tot zelfcoaching.

Afhankelijk van de behoefte bestaat een begeleide intervisie, gericht op het realiseren van een zelfstandig werkende intervisiegroep, uit gemiddeld 4 à 8 bijeenkomsten van drie uur. De frequentie van de bijeenkomsten wordt in overleg bepaald. De facilitator heeft vooral een stimulerende, adviserende en kritische rol. Hij vormt een objectief klankbord en kan omgaan met de verschillende krachtenvelden en belangen tijdens de begeleide intervisie.

Na het behalen van de omschreven doelen vindt er een evaluatiegesprek plaats met zowel de intervisiegroep als met de opdrachtgever waarin de gestelde doelen getoetst worden en desgewenst verder advies gegeven kan worden.

Ook interesse in het opzetten van begeleide intervisie? Maak een afspraak met ons om verder te praten.